Tohumculuk ve tohum teknolojileri.

Sulama, drenaj ve arazi ıslahı, su yönetimi, su kalitesi ve tuzluluk, arazi toplulaştırması, hidroloji, iklim değişikliği, tarım barınakları.

Tarımda hasat sonu fizyolojisi ve depolama

Tarım ekonomisi, tarımsal kooperatifler, tarım politikası, tarımsal pazarlama finans, yayım, ve işletme yönetimi, gıda ekonomisi ve yönetimi, kırsal sosyoloji, uluslararası tarımsal ticaret, doğal kaynaklar, çevre ekonomisi.

Gıda kimyası, mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi, beslenme bilimi, fermantasyon teknolojisi, süt-et-meyve-sebze ürünleri teknolojisi, tahıl ve diğer tarla bitkileri ürünleri teknolojisi.

Çevresel toksikoloji, çevre ve kentleşme, çevre eğitimi, çevre hukuku ve felsefesi, turizm ve çevre, doğa ve çevre.

Yenilenebilir enerji ve kaynakları, biyoenerji ve biyoyakıtlar, enerji tarımı ve teknolojileri, alternatif enerji kaynakları, biyolojik çeşitlilik

Ekolojik bozulma ve ekosistem restorasyonu, ekosistem, küresel iklim değişikliği, havzalar ve havza yönetimi.

Toprak fiziği, toprak kimyası, toprak biyolojisi, toprak verimliliği, toprak kalitesi, gübreler ve gübreleme, bitki besleme, toprak ve su kirliliği, toprak muhafazası.

Bağ, meyve, sebze ve süs bitkileri, tahıllar, yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı

Bitki hastalık ve zararlıları, hastalık ve zararlı yönetimi, yabancı otlar ve yönetimi, pestisitler, entegre hastalık ve zararlı yönetimi, depolanmış ürün zararlıları, patojen ve bitki ilişkileri, biyolojik ve biyoteknik kontrol.

Organik üretim, iyi tarım uygulamaları, sürdürülebilir ve etkin tarım.

Bitki fizyolojisi, bitki anatomisi, biyokimya, biyofizik, botanik, ekoloji, genetik, limnoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, patoloji, fizyoloji, sosyo-biyoloji, yapısal biyoloji, zooloji.

Tarımsal biyoteknoloji, moleküler biyoloji ve genetik, bakteriyoloji, genetik mühendisliği, biyoinformatik, enzimoloji.

Peyzaj planlama, tasarım ve yönetimi, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve planlanması.

Tarımsal mekanizasyon, hassas tarım teknolojileri, ergonomi, mühendislik tasarımı ve modelleme.

Hayvan yetiştirme ve ıslahı, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik, hayvan sağlığı ve hayvancılık teknolojisi ve benzeri konular.

Su kalitesi ve kirlilik, balık ve balık biyolojisi, balık avlama teknolojisi ve balıkçılık yönetimi, balık işleme teknolojisi, balık hastalıkları ve su ürünleri.